در صورتی که قصد ثبت شرکت در شیراز یا ... را داشته باشید مطالعه موارد زیر به شما توصیه میشود  : 

 

هر شخصی که قصد ثبت یک شخصیت حقوقی را داشته باشد معمولا از دو حالت خارج نیست یا فعالیت وی تجاری است یا غیر تجاری . فعالیتهای تجاری مانند عملیات اجرائی ، پیمانکاری ، خرید و فروش و ...  از جمله فعالیتهای غیر تجاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد : تحقیق ، پژوهش ، آموزش و ... . جهت امور تجاری هفت نمونه شرکت در قانون تجارت ایران تعریف شده است که به تناسب فعالیت و برنامه ریزی انجام شده باید یک نمونه را در ابتدای کار انتخاب نمود . شرکتهای قابل ثبت عبارتند از :  1- سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )  2- با مسئولیت محدود   3- تضامنی 4- نسبی  5- مختلط سهامی  6- مختلط غیر سهامی  7- تعاونی

 

 

 

شرکتهای سهامی ، شرکتهائی هستند که در آنها سرمایه افراد به صورت سهم در آمده است و برای هر سهم نیز ارزشی تعیین شده است مثلا صد سهم کلی در نظر گرفته شده است با ارزش هر سهم ده هزار ریال  . بهترین نمونه شرکت برای امور اجرائی و تجاری همان شرکت سهامی خاص است .

 

 

 

شرکتهای با مسئولیت محدود شرکتهائی هستندکه آورده شرکاء به صورت همان نقدی ثبت میشود مثلا آقای .... با سهم الشرکه ده میلیون ریال

 

 

 

شرکتهای تضامنی شرکتهائی هستند اعتبار اشخاص بیشتر از اعتبار سرمایه در آنها مطرح است و اگر دارائی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت جوابگو نباشد هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت کل بدهی هستند . انتخاب این شرکت به جز در موارد اضطراری و اجباری به هیچ عنوان توصیه نمیشود

 

 

 

شرکت های نسبی شرکتهائی هستند که همانند شرکت تضامنی اعتبار افراد بیشتر از اعتبار سرمایه در آنها مطرح بوده ولیکن جهت پرداخت دیون شرکت ، هر کس به نسبت سرمایه ای که اعلام کرده است جوابگوی بدهی خواهد بود . دقت کنید که ملاک میزان سرمایه آورده شده نیست بلکه درصد شراکت است مثلا ثلث یا ربع یا ...

 

 

 

شرکتهای مختلط سهامی شرکتهائی هستند که بین یک عده از شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود در حقیقت این نمونه شرکت ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت تضامنی است  .

 

 

 

شرکتهای مختلط غیر سهامی شرکتهائی هستند که بین یک یا چند نفر شرکت با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود و به عبارتی این نمونه شرکت ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی میباشد .

 

 

 

شرکتهائی تعاونی شرکتهائی هستند  که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است که البته از ثبت اینگونه شرکتها معذوریم بنابراین وارد جزئیات دیگر این شرکتها نمیشویم

 

 

 

در موضوع شرکت میتوان موضوعات مختلفی را مطرح و ثبت کرد و به جز موارد خاص هیچ گونه محدودیتی در انتخاب و اعلام موضوع وجود ندارد ولی معمولا توصیه میشود که موضوعات به صورت کلی بیان گردد تا در اجرای کار به مشکلی برخورد ننمائید .

 

 

 

 

 

در امور غیر تجاری همیشه توصیه میشود که نوع شخصیت حقوقی خود را موسسه انتخاب نمائید تا جوابگوی نیازهای کاری شما باشد

در ادامه ، بر اساس انتخاب شما مطالعه جزئیات شرکت انتخابی را فراموش ننمائید .

 

 

 

 

توضیحات انواع شرکتها : 

 

 شرکت سهامی خاص

شرکت نسبی

شرکت تضامنی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت سهامی عام