توضیح انواع شرکتها در قانون تجارت ایران                                         مراحل و مدارک ثبت یک علامت تجاری

انواع شرکتهای تعریف شده در قانون تجارت ایران شامل  7                          جهت ثبت یک علامت تجاری ابتدا بایستی این نکته را مشخص نمائیم

نوع میباشند که عبارتند از : سهامی  ،  با مسئولیت محدود                            که قصد ما از ثبت آن علامت تجاری برای یک شخص حقیقی است یا

 تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی  و تعاونی میباشند البته باید                       یک شخص حقوقی . شخص حقوقی همان هویت فردی ماست مثل 

توجه داشت که شرکت سهامی ...                                                                     شخص شما و شخص حقوقی ...

                                  توضیحات بیشتر                                                                                                     توضیحات بیشتر                    

 


 

                                                                                                                            
                 مراحل ثبت یک شرکت                                                          انواع تغییرات بعد از ثبت شرکت  

 

 جهت ثبت یک شرکت ابتدا باید با توجه به نیاز و هدف نهائی                       بعد از ثبت یک شرکت یا موسسه ، امکان انواع تغییرات در مدارک آن      

 خود ، نوع شرکت را مشخص نمائیم . با توجه به تعاریف انواع                     وجود دارد . با توجه به نوع تغییری که قصد انجام آن را داریم باید 

 شرکتها در قانون تجارت شرکتها به هفت نمونه کلی تقسیم                           ابتدا نوع صورتجلسه خود را انتخاب کنیم . انواع صورتجلساتی که در

میشوند که البته باید ذکر کردکه ...                                                             که در این مورد قابل استفاده ...

                                                 توضیحات بیشتر                                                                     توضیحات بیشتر 

 


 

 

                                                                                         

                    مشاوره حقوقی و قضائی                                                           عقد انوع قراردادهای تجاری  

 هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ، معمولا نیاز به مشاوره با                            با شروع کار شرکت یا موسسه ، مدیران آن با اقدام به هر امری

یک وکیل در رابطه با امور خانوادگی ، اجتمائی یا تجاری خود                         نیاز به یک قرارداد جامع و کامل دارند . اولین مورد و مشکلی

دارد . امروزه به جرئت میتوان گفت شخصی که بدون مشورت                           که مدیران قطعا با آن روبرو خواهند شد استخدام کارمندان 

با وکیل خود اقدام به  ...                                                                                 و کارگران خود میباشد که ...

                                                 توضیحات بیشتر                                                                                 توضیحات بیشتر    

 


 

 

                                                                                         

          مراحل بعد از ثبت شرکت و موسسه                                               رتبه بندی شرکتهای ثبت شده            

بعد از ثبت شرکت یا موسسه جهت تکمیل مراحل ثبتی نیاز به                       بعضی از انواع شرکتها از جمله شرکتهای ساختمانی و راهسازی      

اخذ کد اقتصادی ، درج آگهی تاسیس در روزنامه محلی و                          بعد از ثبت  جهت پیمانکاری نیاز به اخذ رتبه دارند که در صورت

نیز درج آگهی در روزنامه رسمی دارید . علاوه بر آن باید                         تمایل بایستی در اولین فرصت نسبت به چنین امری اقدام نمایند  

نسبت به پلمب دفاتر ....                                                                             شرایط اخذ رتبه بدین صورت ...

                                               توضیحات بیشتر                                                                                            توضیحات بیشتر